سیتیزن شیپ کانادا

/سیتیزن شیپ کانادا
سیتیزن شیپ کانادا2019-02-02T11:09:52+00:00

سیتیزن شیپ کانادا

سیتیزن شیپ (شهروندی )یا تابعیت کانادا یا در زمان تولد (شخص درخاک کانادا متولد شود ) اتفاق می افتد یا توسط افرادیکه دارای کارت اقامت دائم کانادا می باشند.

پس از زندگی و گذراندن مدت زمان مورد نیاز در کانادا ،طی مراسمی قانونی به دست می آید.افرادیکه سیتیزن شیپ یا تابعیت کشور کانادا را دارند ، هنگام ورود به کانادا از مرزهای این کشور، هیچ احدی تحت هیچ شرایطی حق جلوگیری از ورود آنها را ندارد همچنین هیچ فردی حق اخراج یک تابع کانادا را از این کشور ندارد.

این یکی از مزیتها و تفاوتهای بین اقامت دائم کانادا و سیتی زن کانادا می باشد و از آنجا که دارندگان کارت اقامت دائم ،هنوز شهروند کانادا نبوده و تابع کشور یا کشورهای دیگری می باشند، در شرایط خاص می توان این افراد را به کانادا راه نداد و یا از کانادا اخراج کرد.تمامی افرادیکه کارت قامت دائم کانادا را دارند پس از گذراندن مدت زمان مورد نیاز در کانادا می توانند جهت سیتیزن شیپ کانادا اقدام کنند