لیزینگ و فاینس

لیزینگ و فاینس

لیزینگ و فاینس

خرید ماشین در کانادا :
لیز خودرو در کانادا:
وقتی شما ماشینی را لیز می نمایید، شما هر ماه مبلغی را برای مدت لیز که از 24 تا 60 ماه میباشد، پرداخت میکنید که همواره کمتر از مبلغ ماهیانه فاینانس است.شما در میان زمان لیز میتوانید ماشین خود را به شخص سومی منتقل نمایید.ضمنا در پایان زمان لیز می توانید با پرداخت مبلغی مالک خودرو شوید که این مبلغ از ابتدا در قرار داد لیز مشخص میگردد و یا در نهایت میتوانید ماشین را تحویل دهید.یعنی شما 2 تا 5 سال وقت دارد که تصمیم بگیرید که آیا میخواهید مالک ماشین شوید یا خیر. البته در لیز شما محدودیت کیلومتر دارید که از 20000 کیلومتر در سال شروع خواهد شد که عدد مناسبی میباشد.هرچند از ابتدا قابل افزایش به دلخواه شماست .تحت هر شرایطی اگر کیلومتر مصرفی از عدد مذکور در قرار داد بیشتر شما مبلغی معادل 7 سنت در کیلومتر در پایان لیز باید پرداخت کنید. بهره ها در لیز همواره کمتر از فاینانس می باشد.در صورت بروز تصادف شما مسئول تعمیر ماشین البته با هزینه بیمه تان هستید و نگران کاهش ارزش ماشین نباشید
فاینانس خودرو در کانادا:
شما در ابتدا مالک خودرو بوده و هر ماه مبلغی را به صورت اقساط پرداخت میکنید که البته بیشتر از لیز می باشد.هیچگونه محدودیت کیلومتری نخواهید داشت.زمان فایننس از 24 تا 84 ماه می باشد.در صورت بروز تصادف ، تعمیر ماشین،البته با هزنه بیمه تان در هر زمانی که تمایل داشتید انجام میگردد.بهره ها در فاینانس بیشتر از لیز است.هرگونه کاهش ارزش ماشین با گذشت زمان چه با بروز تصادف متوجه شما به عنوان مالک خواهد بود.

2019-02-14T10:52:07+00:00